Przetargi

Przetargi

 

INFORMACJA O WYNIKU PRZETARGU

nieograniczonego przeprowadzonego w dniu 29.08.2013r. w  Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 119 – na wynajem sali gimnastycznej  i sal lekcyjnych w roku szkolnym 2013/2014   znajdujących się na terenie  szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej w godzinach:

17.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku

  8.00 – 17.00 w soboty i niedziele

Informacje wywiesza się na okres od dnia 29.08.2013r. do 11.09.2013 r.

Lp.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu

Stawka czynszu najmu za salę gimnastyczną  za 1 godz. zegarową. osiągniętą w przetargu    (brutto zł )

Stawka czynszu sale lekcyjne za 1 godz. lekcyjną. osiągnięta w przetargu (brutto) zł

Najemca

 1.

 1

 ----------

 50,00

    00,00

 Anna Szady-Chełmieniecka


 

 

OGŁOSZENIE TABLICOWE NR 1/2013

O PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZEŃ NA TERENIE
LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI
W SZCZECINIE AL. WOJSKA POLSKIEGO 119

 

Działając w oparciu o przepisy Uchwały Rady Miasta Szczecin Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r. oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r.)

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Szczecinie przy Al. Wojska Polskiego 119 ogłasza niniejszym przetarg na wynajem pomieszczeń: sali gimnastycznej o powierzchni 165,98 m² i sal lekcyjnych o pow. od 49,30 m² do 93 m² znajdujących się na terenie szkoły z przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej w godzinach:
1. 17.00 – 21.00 od poniedziałku do piątku
2. 8.00 – 17.00 w soboty i niedziele
Sala gimnastyczna i sale lekcyjne wynajmuje się wraz z prawem do wspólnego użytkowania sanitariatów, wody i energii.

Warunki przetargu:

1) oferta winna zostać złożona na piśmie, w sekretariacie szkoły w zamkniętej i opisanej kopercie: „Nie otwierać przed dniem 29.08.2013 r. do godz. 12:15".
2) termin składania ofert – do dnia 29.08.2013 r. do godziny 12:00,
3) otwarcie ofert nastąpi w dniu 29.08.2013.o godzinie 12:15,
4) Informacji dotyczących potrzeb i możliwości funkcjonalnych udziela Pani Elżbieta Mikulicz - kierownik gospodarczy pod numerem telefonu
(91) 4237725 w godz. od 12.00 do 14.00
5) Pomieszczenia do wynajęcia można obejrzeć do dnia 28.08.2013 r. po wcześniejszym uzgodnieniu, tel. kontaktowy (91) 4237725, w godz. od 12.00 do 14.00
6) minimalna cena wynajmu auli za jedną godzinę zegarową 60 minutową):
– kwota 50,00 PLN brutto (pięćdziesiąt złotych)
(w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i „jednodniowych" wynajmów),
7) minimalna cena wynajmu sali lekcyjnej za jedną godzinę lekcyjną 45 minutową):
– kwota 26,00 PLN brutto (dwadzieścia pięć złotych)
(w/w cena nie dotyczy okazjonalnych i „jednodniowych" wynajmów),

8) wynajem pomieszczeń może nastąpić w celu prowadzenia działalności gospodarczej nie mającej negatywnego wpływu na działanie Szkoły,
9) do oferty winno zostać załączone:
• Kserokopia zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub wyciąg z rejestru KRS,
• kserokopie decyzji o nadaniu nr NIP i REGON,
• kserokopia dowodu osobistego

• krótki opis planowanej działalności gospodarczej w wynajmowanym pomieszczeniu,
10) oferta winna zostać podpisana przez uprawnioną osobę tj. osobę reprezentującą podmiot składający ofertę,
11) kryterium wyboru oferty stanowić będzie:
- zaproponowana najwyższa godzinowa wysokość czynszu za wynajem w/w
pomieszczeń
- rodzaj prowadzonej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu

Do czynszu wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższenia w momencie gdy jednostka zostanie płatnikiem VAT o kwotę podatku.
Przed przystąpieniem do przetargu należy zapoznać się z tekstem umowy najmu, który nie podlega negocjacjom. Tekst umowy zamieszczony jest na tablicy ogłoszeń Szkoły nr 1 na parterze obok sekretariatu i stronie internetowej www.lozoi.szczecin.pl/
Złożenie swojej oferty w przetargu jest jednoznaczne z akceptacją treści umowy najmu.

Podmiot lub osoba, która wygra przetarg zobowiązana będzie do podpisania umowy najmu w ustalonym terminie. Umowa najmu zostanie zawarta na czas oznaczony w roku szkolnym 2013/2014.
Wyniki przetargu albo informacja o jego zamknięciu bez dokonania wyboru zostaną opublikowane w terminie 4 dni od dnia otwarcia ofert na tablicy ogłoszeń szkoły na parterze tablica nr 1 i stronie internetowej www.lozoi.szczecin.pl/
Wynajmującemu przysługuje prawo swobodnego wyboru oferty, jeżeli uczestnicy zaoferowali tę samą cenę.

Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi zastrzega sobie prawo odwołania lub unieważnienie przetargu w całości lub w części bez podania przyczyn.

Zatwierdzono: Szczecin, dnia 5.07.2013 r.

 

 

Załączniki :
Załącznik nr 1 do ogłoszenia NR 1/2013 – formularz ofertowy
Załącznik nr 2 do ogłoszenia NR 2/2013 – umowa najmu

Załącznik nr 1 do ogłoszenia NR 1/2013

 

 

FORMULARZ OFERTY

Nazwa Oferenta /(imię i nazwisko)

...................................................................:...................................................................

Adres: .................................................................................................................................

Telefon .......................................................................................................................................

Fax: ........................................................................................................................

Telefon komórkowy ......................................................................................................

E – mail ....................................................................................................................

REGON: .....................................................................................................................

NIP: .........................................................................................................................

Dla : Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 119

W odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na:

„Najem pomieszczeń sali gimnastycznej/ sali lekcyjnej* przeznaczeniem na prowadzenie działalności edukacyjnej w Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska polskiego 119

Ja
(imię i nazwisko)

....................................................................................................................................................
w imieniu reprezentowanej przeze mnie firmy oświadczam,

I. Krótki opis planowanej działalności w wynajmowanym pomieszczeniu
w Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Szczecinie.

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

.....................................................................................................................

II. Oferujemy czynsz z tytułu najmu . . . ............zł. / za jedną godzinę zegarową 60 minutową / godzinę lekcyjną 45 minutową,

III. Informujemy, że zapoznaliśmy się z treścią ogłoszenia o przetargu i nie wnosimy do niego zastrzeżeń.

IV. Dokonaliśmy wizji lokalnej pomieszczeń.

V. Informujemy, że płatności regulowane będą na rachunek bankowy Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi z siedzibą w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 119 PKO BP S.A. Szczecin 76102047950000950202785889.
VI. Zobowiązujemy się w przypadku wybrania naszej oferty do zawarcia umowy w terminie 14 dni od daty zakończenia postępowania.

Dnia ...........................................

...............................................................................
/podpis oferenta lub umocowanych przedstawicieli firmy /

* właściwe zaznaczyć

 

Załącznik nr 2 do ogłoszenia NR 1 /2013

 


UMOWA NAJMU


Nr LOzOI/   /2013
Zawarta w dniu .........................w Szczecinie pomiędzy
Liceum Ogólnokształcącym z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie, al. Wojska Polskiego 119
reprezentowanym przez:
mgr Ludwikę Baranowską – dyrektora
mgr Iwonę Owsikowską – główną księgową
zwanym w dalszej treści umowy „Wynajmującym",
a
.............................................................................................
.............................................................................................
zwanym w dalszej treści umowy „Najemcą".
Niniejsza umowa została zawarta w rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty Najemcy w przetargu nieograniczonym zgodnie z Uchwałą nr LXIII/1169/06 Rady Miasta z dnia 16.10.2006r. Nr LXIII/1169/06 z dnia 16 października 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków korzystania z nieruchomości gminnych przez miejskie jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej (z późn. zm.: Uchwała Rady Miasta Nr XII/344/07 z dnia 30 lipca 2007 r. i Uchwała Rady Miasta Nr XXX/749/08 z dnia 18 grudnia 2008 r.) oraz Uchwałą Rady Miasta Nr XLI/1025/09 z dnia 23 listopada 2009 r.).


§ 1

Przedmiotem umowy jest najem sali gimnastycznej/ sal lekcyjnych o powierzchni .............znajdującej się w budynku LO z OI przy al. Wojska Polskiego 119 w Szczecinie.
Terminy korzystania z przedmiotu najmu ..........................................
Sala gimnastyczna / sala lekcyjna przeznaczona jest do prowadzenia ...............................................


§ 2


Najemca zobowiązuje się do:
1. używania pomieszczeń zgodnie z umową,
2. przestrzegania przepisów p.poż. i bhp,
3. dbania o porządek w wynajmowanym pomieszczeniu,
4. niezwłocznego informowania o naprawach obciążających Wynajmującego,
5. naprawy lub pokrycia wszelkich szkód wyrządzonych przez Najemcę lub przez osoby trzecie w związku z prowadzoną przez najemcę działalnością.

 

§ 3

Zabrania się oddawania pomieszczenia w podnajem, lub bezpłatne używanie osobom trzecim.


§ 4

Za wynajem ustala się opłatę w kwocie .......................... za godzinę słownie:
.............................................................................................................
Termin płatności ustala się do 15-go każdego miesiąca z góry na podstawie wystawionego przez Wynajmującego rachunku.
Wynajmujący zastrzega sobie prawo podwyższania czynszu w momencie gdy jednostka zostanie płatnikiem podatku VAT o kwotę podatku.


§ 5

W przypadku nieuregulowania należności w terminie określonym w § 4 Najemca zobowiązany jest do zapłaty ustawowych odsetek, a Wynajmujący uprawniony jest do nie udostępniania przedmiotu najmu Najemcy w okresie trwania zwłoki w zapłacie.


§ 6

Miejscem płatności czynszu jest kasa LO z OI lub rachunek bankowy PKO BP S.A. Szczecin 76102047950000950202785889.
Za datę zapłaty uznaje się datę wpływu pieniędzy do kasy lub na rachunek bankowy wynajmującego.


§ 7


Umowę zawiera się na czas określony od ......................... do .................................


§ 8


Wynajmujący może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:
 Najemca dopuszcza się zwłoki w płatności czynszu – dłużej niż 14 dni,
 Najemca używa pomieszczeń niezgodnie z celem określonym w umowie,
 Najemca dopuszcza do dewastacji pomieszczeń,
 Najmowane pomieszczenia staną się niezbędne Wynajmującemu na cele związane z prowadzeniem działalności statutowej, których Wynajmujący nie mógł przewidzieć w czasie podpisywania umowy.

 

§ 9

Wynajmujący może rozwiązać umowę najmu natychmiastowym w przypadku zalegania przez Najemcę z opłatami maksymalnie za jeden miesiąc.

 

§10

Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy stanowiące własność Najemcy oraz osób korzystających z zajęć organizowanych przez Najemcę, znajdujących się w wyżej wymienionych pomieszczeniach.

 

§ 11

Najemca zobowiązuje się do zwrotu przedmiotu umowy w stanie nie pogorszonym, po zakończeniu umowy.


§ 12

Wynajmujący zabrania wprowadzania jakichkolwiek zmian, ulepszeń w przedmiocie umowy bez pisemnej zgody Wynajmującego. Wszelkie poniesione nakłady przez Najemcę, nie podlegają zwrotowi ani zaliczeniu na poczet czynszu. W przypadku poniesienia nakładów ulepszających, Najemca zrzeka się roszczenia o ich zwrot.

 

§ 13

W przypadku wygaśnięcia lub rozwiązania umowy Najemca zobowiązany jest niezwłocznie opuścić pomieszczenia. W przypadku nie opuszczenia pomieszczeń, zapłaci Wynajmującemu wynagrodzenie za bezumowne używanie przedmiotu umowy stanowiące dwukrotną wartość czynszu, za każdą godzinę korzystania z pomieszczenia bez tytułu prawnego ...................... x 2=.......................................


§ 14

Najemca zobowiązany jest przedstawić wynajmującemu polisę ubezpieczeniową OC. i NW.

 

§ 15

Wszystkie zmiany w umowie dokonywane będą w formie pisemnej pod rygorem nieważności.


§ 16

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

Wynajmujący: Najemca: