Deklaracja dostępności Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie.

Data publikacji strony internetowej: 2015-08-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-02

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

1) Część plików .DOC, .XLS, .PDF nie posiada struktury opartej o nagłówki.

2) Część plików .PDF to skany dokumentów, jak zarządzenia, regulaminy, ogłoszenia, sprawozdania finansowe.

3) Materiały wideo pozbawione audiodeskrypcji

4) Wszystkie zdjęcia i grafiki pozbawione są opisu alternatywnego.

Wyłączenia

Część plików została opublikowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Odnośniki do serwisów zewnętrznych otwierają się w nowych oknach. Odnośniki do stron wewnętrznych otwierają się w tym samym oknie.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-27

Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2024-03-26

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Irena Koperkiewicz.

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 914237723

Każdy ma prawo:

zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Organ nadzorujący: Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi w Szczecinie

Adres: al. Wojska Polskiego 119
70-490 Szczecin

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Telefon: 914237720

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek szkoły jest częściowo dostosowany do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Przy szkole  wyznaczono dwa  miejsca postojowe od strony boiska szkolnego dla pojazdów osób z niepełnosprawnością oraz z niepełnosprawnością ruchową.

Przystosowanie dla osób z obniżoną sprawnością ruchową:

 1. przy schodach do wejścia głównego oraz wejść od strony boiska można korzystać z rampy podjazdowej lub transportera na gąsienicach  TO9” dla wózków obsługiwanych przez pracowników szkoły (wymaga wcześniejszego poinformowania szkoły o wizycie).
 2. w budynku znajduje się dźwig osobowy hydrauliczny GLF MR 630 kursujący od parteru do drugiego piętra umożliwiając jednocześnie dotarcie do pomieszczeń znajdujących się w przyziemiu budynku szkoły, tylko przy pomocy pracowników szkoły. Wejście do windy znajduje się od strony ul. Heleny Kurcyuszowej.
 3. dla osób na wózkach dostępne są wszystkie kondygnacje budynku. Utrudniony jest  zjazd osób poruszających się na wózkach do piwnicy- sal zajęciowych na tym poziomie, w tym  salki korekcyjno-rehabilitacyjnej (potrzebna jest osoba wspomagająca).
 4. na korytarzach nie ma progów, na ścianach szerokich schodów znajdują się poręcze.
 5. na parterze znajduje się jedna toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych (nie dla wózków elektrycznych).
 6. placówka posiada 3 krzesła ewakuacyjne, które są zamontowane w szafkach na parterze, I piętrze, II piętrze.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu wzroku:

 1. Dźwig osobowy posiada oznaczenia w alfabecie brajla, podczas jazdy słychać komunikaty głosowe informujące, na którym piętrze się obecnie znajduje oraz o momencie zamykania i otwierania się drzwi.
 2. W budynku wszystkie drzwi opisana została alfabetem brajla.
 3. Schody, zarówno pierwszy i ostatni stopień oznaczone są kontrastowymi, w kolorze żółtym, nakładkami.
 4. Do szkoły może wejść osoba z psem przewodnikiem.

Przystosowanie dla osób z dysfunkcją narządu słuchu:

 1. szkoła posiada jedną przenośną  pętlę indukcyjną.
 2. osoby doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się mogą kontaktować się ze szkołą za pośrednictwem: 
  poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. w szkole jest możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po wcześniejszym poinformowaniu szkołyo takiej potrzebie.

Przystosowanie dla osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu:

1) na terenie szkoły nie funkcjonują tradycyjne głośne dzwonki na przerwy i na lekcje.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 1. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.
 2. Serwis jest wyposażony w mechanizmy ułatwiające przeglądanie treści przez osoby niedowidzące: zmiana wielkości czcionki, podświetlane linki, całość serwisu oparta jest na stylach CSS.

Inne informacje i oświadczenia

W planach jest budowa podjazdu dla wózków wejście frontowe oraz podnośnika dla wózków platformy dlaosób z niepełnosprawnością ruchową, oznakowanych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2019, poz.2311).